Regulamin Sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne:

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a)    Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b)    Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

d)    Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu.

e)    Regulamin - niniejszy regulamin

f)     Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem makabago.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;

g)    Sprzedawca
Quest Sp. z o.o., Ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472086342
tel: +48 784 653 306
e-mail: info@makabago.com

h)    Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

i)      Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

Podane w Sklepie ceny:

a)      nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

b)      podawane są w wysokości brutto, w walucie wybranej przez Klienta z spośród następujących: polskie złote (PLN), funty brytyjskie (GBP), dolary amerykańskie (USD) lub euro (EUR).  

c)      nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia (zgodnie z §3).

  

 

§2

Rejestracja konta

Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.
Rejestracja następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym zdefiniowanie loginu i hasła, a także podanie adresu poczty elektronicznej. Nadto, w ramach Konta Klient może zapisać: imię i nazwisko, adres doręczeń oraz nr telefonu.

b) zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku).
 2. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres:info@makabago.com.
 3. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 4. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3
Składanie zamówień

 

 1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
 2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a)    określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)

b)    potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 lit. a powyżej (z wyłączeniem nr telefonu, którego podanie jest fakultatywne) oraz zaakceptować treść „regulaminu” wraz z „polityką prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).

 1. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.
 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
 3. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, Klient otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

 

§4

Zapłata

 

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • płatność kartą płatniczą Visa lub Mastercard
 • system Paypal
 • system PayU

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

 1. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.
 2. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów.
 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi paragon lub, na żądanie Klienta, fakturę VAT - i załącza ów dokument do Towaru.

 

§5

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Możliwe sposoby dostawy to:
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.
 5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 14 Dni Roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten uzależniony  jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie terminu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.
 • przesyłka Biznesowa Poczty Polskiej,
 • kurier DHL.
 • w przypadku wysyłki Pocztą Polską – do 14 dni
 • w przypadku wysyłki kurierem DHL – do 5 dni.

 

 

§6
Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@makabago.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
 • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
 • datę ujawnienia wady,
 • czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem:  ul. Grażyńskiego 40C, 43-300 Bielsko-Biała.

 

 

§7

Konsumenckie prawo odstąpienia

 

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

a)    Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres ul. Grażyńskiego 40C, 43-300 Bielsko-Białaniezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient. 

b)    Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.  

Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 1.         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2.         Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3.         Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

 

§8

Wymiana towaru

 

 1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.
 2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 

 

§9

Grafiki, prawa osób trzecich

 

1. Sklep umożliwia Klientom nabywanie Towarów z indywidualnie oznaczonym nadrukiem, wykonanym zgodnie z plikiem graficznym przesłanym przez Klienta. W tym celu Klient powinien wybrać opcję „projektuj”, widoczną w pasku menu Sklepu, a następnie wskazać odpowiednią grafikę zapisaną w pamięci urządzenia z którego łączy się z Internetem. Rozdzielczość grafiki zasadniczo nie może być mniejsza niż 2000x2000 pikseli. 

2. Po przesłaniu grafiki Sprzedawcy, Sklep wyświetli Klientowi wizualizację Towaru z odpowiednim nadrukiem – który jest każdorazowo identyczny po przedniej i tylnej stronie Towaru. 

3. W przypadku zaznaczenia przez Klienta opcji „publikuj” – wizualizacja, o której mowa w ust. 2, zostanie udostępniona w Sklepie, tak że pozostali Klienci również będą mogli nabywać Towary z daną grafiką.

4. Klient poprzez udostępnienie Sprzedawcy pliku graficznego, o którym mowa w ust. 1, udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo lub geograficznie licencji niewyłącznej na korzystanie z grafiki objętej owym plikiem celem realizacji zamówienia Klienta. Nadto, w przypadku wskazanym w ust. 3 – ww. licencja obejmuje korzystanie z grafiki utrwalonej w pliku na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką, w tym zwłaszcza celem nadrukowania grafiki na wszelkich towarach, w tym: elementach garderoby, kubkach itd. (także w zakresie szerszym niż oznaczony zamówieniem),

b) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy grafiki, w tym jej reprodukcji na towarach wskazanych powyżej (w tym zarówno na rzecz Klienta, jak i osób trzecich),

c) rozpowszechnianie grafiki, w tym zwłaszcza poprzez jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (przez internet) – w szczególności celem promocji Sprzedawcy lub Sklepu.

d) wprowadzanie grafik do pamięci komputera lub sieci komputerowych.

Udzielenie licencji nie skutkuje powstaniem po stronie Klienta prawa do wynagrodzenia.

5. Klient oświadcza, iż czynności Sprzedawcy, o których mowa w ust. 4, nie spowodują naruszenia praw osób trzecich. W szczególności zaś:

a) Jeżeli grafika stanowi przedmiot praw własności intelektualnej (w tym np. autorskich praw majątkowych, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp.) – Klient ma prawo upoważnić Sprzedawcę do korzystania z nich w zakresie wskazanym w ust. 4.

b) Jeżeli grafika obejmuje wizerunek osoby fizycznej – Klient dysponuje zgodą owej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w ust. 4.

c) Grafika według najlepszej wiedzy Klienta nie narusza dóbr osobistych osób trzecich, w tym zwłaszcza godności, dobrego imienia, czci, prywatności, twórczości naukowej lub artystycznej, nazwiska lub pseudonimu itd.

6. Sprzedawca ma prawo usunąć grafikę w każdym czasie, w sytuacji gdy: 

a) stwierdzi iż udostępniania grafiki narusza prawa osób trzecich (w tym zwłaszcza na skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze – w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2013.1422), 

b) uzna, iż grafika jest nieodpowiednia z punktu widzenia wizerunku lub strategii marketingowej Sklepu, 

c) zadecyduje o usunięcia Konta (w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z niniejszego Regulaminu) lub zakończeniu działalności Sklepu.

 

§10

Dane osobowe

 

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji). 

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu. 

7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

 

§11

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

udostępnianie zawartości Sklepu

zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści. 

5. Klient zobowiązuje się do

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@makabago.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 §12

Zmiany regulaminu

 

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie. 

b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §11 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §12 ust. 3 poniżej. 

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 

§13

Postanowienia końcowe

 

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie. 
Użytkownik, akceptując zapisy niniejszego regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych  z serwisów Grupy Quest sp. z o. o. i przetwarzanie przez Spółkę danych użytkownika dla celów marketingowych.

 

Regulamin Marek

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ GRAFIKI (PARTNEREM)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnera ze Sprzedawcą, polegającej na udostępnianiu Sprzedawcy przez Partnera grafik komputerowych celem umieszczania na Towarach sprzedawanych osobom trzecim (Klientom Sklepu), w zamian za zapłatę przez Sprzedawcę na rzecz Partnera oznaczonego wynagrodzenia.
 • Warunkiem nawiązania współpracy przez Sprzedawcę z Partnerem na warunkach określonych niniejszym regulaminem jest wcześniejsze założenie Konta w Sklepie i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu. W związku z tym, niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie treści Regulaminu Sklepu.
 • Na gruncie niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, która założyła Konto w Sklepie i zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu.
 • Konto - zbiór informacji o Kliencie lub Partnerze, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta lub Partnera w ramach Sklepu.
 • Partner - Klient, który zaakceptował niniejszy Regulamin.
 • Regulamin lub RWDG - niniejszy regulamin współpracy z dostawcą grafiki (Partnerem)
 • Regulamin Sklepu - regulamin Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem (link)[a].
 • Sklep lub Sklep Internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem makabago.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;
 • Sprzedawca - Quest Sp. z o.o., Ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała
  NIP 5472086342
  tel: +48 784 653 306
  e-mail: info@makabago.com
 • Towary - towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

 

§2
Rejestracja konta

 • Klienci mają możliwość rejestracji swej marki i uzyskania statusu Partnera poprzez:
 • zarejestrowanie Konta na witrynie Sklepu, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Sklepu,
 • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i uzupełnienia danych podanych przy rejestracji Konta (jeżeli zachodzi taka potrzeba),
 • akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz
 • wskazanie, czy udostępnianie przezeń grafik w ramach Sklepu będzie realizowane w ramach działalności gospodarczej, a jeśli tak – to podanie nazwy owej działalności (firmy), rodzaju oznaczenia używanego do identyfikacji Klienta jako podatnika oraz treści owego oznaczenia (nr NIP/VAT itd.).
 • W przypadku prawidłowego dokonania rejestracji marki (to jest wykonania wszystkich kroków, opisanych w ust. 1 Klient nabywa status Partnera, a wraz z nim – wszelkie prawa i obowiązki zastrzeżone dla Partnera w niniejszym Regulaminie. 

§3
Grafiki i wynagrodzenie

 • W razie zawarcia przez Sprzedawcę w ramach Sklepu umowy sprzedaży Towarów z nadrukowaną grafiką Partnera, udostępnioną zgodnie §9 Regulaminu Sklepu – Partner otrzyma 20% ceny towaru.
 • Wynagrodzenie zostanie przyznane w terminie 21 dni od realizacji zamówienie na dany Towar, pod warunkiem, że nabywca nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • Stan sprzedaży Towarów, o których mowa w ust. 1, a także ilość kredytów przyznanych Partnerowi w związku z ową sprzedażą może być monitorowana przez Partnera za pośrednictwem zakładki „marka”, dostępnej w danych Konta.
 • Partner raz w miesiącu otrzymuje drogą elektroniczną (na podany przy rejestracji konta adres) raport ze statystyką sprzedanych produktów, na których znajdowała się grafika Partnera.
 • W przypadku Partnerów będących a) osobami fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub b) osobami prowadzącymi taką działalność, ale nie posiadającymi w Polsce rezydencji podatkowej - Sprzedawca jako płatnik pobierze w chwili wypłaty zaliczkę na podatek dochodowy (w przypadku polskich rezydentów) albo zryczałtowany podatek u źródła (w przypadku nierezydentów).
 • Sprzedawca ma prawo oferować Towary z grafiką Partnera także poza Sklepem, w tym zwłaszcza poprzez inne prowadzone serwisy internetowe. W takim wypadku, powinien jednak informować Partnera o ilości Towarów sprzedanych tą drogą najpóźniej na koniec kwartału.
 • Sprzedawca rozlicza się z Partnerem poprzez przelanie wynagrodzenia na jego konto PayPal.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że witryna www.paypal.com prowadzona jest przez osobę trzecią, niezależną od Sprzedawcy. W związku z tym, Sprzedawca nie ma wpływu na warunki ewentualnych umów zawieranych przez Klienta z ww. osobą (w tym zwłaszcza: w zakresie rejestracji i prowadzenia konta PayPal), a także nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie owych umów.

 

§4
Marka

 • Partner ma możliwość zdefiniowania swej marki w ramach Sklepu poprzez określenie:  nazwy marki, opisu, logo, bannera, odnośników do witryn stworzonych na potrzeby marki w portalach społecznościowych itd. Logo powinno przy tym stanowić grafikę o rozdzielczości co najmniej 400x400 pikseli, a banner – 1240x435 pikseli.
 • Marka powinna indywidualizować Partnera w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i odróżnienie od innych marek.
 • Sprzedawca ma prawo używać treści, o których mowa w ust. 1, do oznaczenia Partnera lub Towarów opatrzonych grafikami Partnera – w szczególności w ramach oferty Sprzedawcy (np. prezentowanej za pośrednictwem Sklepu), wszelkich materiałach promocyjnych itd. W tym celu Partner udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo lub geograficznie licencji niewyłącznej, obejmującej następujące pola eksploatacji:
 • utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką,
 • wprowadzanie do obrotu egzemplarzy
 • rozpowszechnianie treści, w tym zwłaszcza poprzez ich udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (przez internet) – w szczególności celem promocji Sprzedawcy lub Sklepu.
 • wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci komputerowych.

Partner ma prawo udzielać w powyższym zakresie sublicencji osobom trzecim, w tym zwłaszcza swym partnerom handlowym (blogerom zajmującym się modą itd.).

 • Partner oświadcza, iż czynności Sprzedawcy, o których mowa w ust. 3, nie spowodują naruszenia praw osób trzecich. W szczególności zaś:
 • Jeżeli treści, o których mowa w ust. 1, stanowią przedmiot praw własności intelektualnej (w tym np. autorskich praw majątkowych, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp.) – Partner ma prawo upoważnić Sprzedawcę do korzystania z nich w zakresie wskazanym w ust. 3.
 • Jeżeli ww. treści obejmują wizerunek osoby fizycznej – Klient dysponuje zgodą owej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w ust. 3.
 • Przedmiotowe treści według najlepszej wiedzy Partnera nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, w tym zwłaszcza godności, dobrego imienia, czci, prywatności, twórczości naukowej lub artystycznej, nazwiska lub pseudonimu itd.
 • Sprzedawca ma prawo usunąć niektóre lub wszystkie treści, składające się na markę Partnera, w każdym czasie, w sytuacji gdy:
 • Stwierdzi, iż ich udostępnianie narusza prawa osób trzecich (w tym zwłaszcza na skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze – w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2013.1422) lub,
 • Uzna, iż treści są nieodpowiednie z punktu widzenia wizerunku lub strategii marketingowej Sklepu lub,
 • zadecyduje o usunięcia Konta Partnera (w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z Regulaminu Sklepu) lub zakończeniu działalności Sklepu.

 

§5
Działania promocyjne

 • Sprzedawca ma prawo w sposób szczególny promować wybranych Partnerów, w szczególności poprzez wyróżnianie ich marek lub Towarów opatrzonych ich grafikami w ramach Sklepu (tzw. Partnerzy Rekomendowani).
 • Wybór Partnerów Rekomendowanych, o których mowa w ust. 1, stanowi uznaniową decyzję Sprzedawcy. Tym niemniej, Sprzedawca może zadecydować o przyznaniu ww. statusu np. w drodze konkursu. O działaniach takich Partnerzy będą na bieżąco informowani.

 

§6
Zmiany regulaminu

 • Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
 • Partnerzy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 • Partnerzy zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.
 • Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie funkcjonalności objętych niniejszym Regulaminem (utratą statusu Partnera).

 

§7
Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu, jest prawo polskie.