Terms and conditions of use


§ 1. Introductory provisions

1. This platform is the property of nestedclothes.com:
Quest Sp. z o.o., Ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 5472086342
phone: +48 784 653 306
e-mail: info@nestedclothes.com

2. Services provided by the platform nestedclothes.com consist of::
- production and sale.


§ 2.  Terms of platforms

1. Users may be individuals who are at least 18 years of age and have full legal capacity, legal persons and organizational units without legal personality, but liable in its own name, acquire rights and incur obligations that have registered on the platform. The user of the platform, signing up, makes a statement about reading the rules, the acceptance and fulfillment of the requirements referred to in the regulations.

2. The user can use the platform for seven days a week and twenty-four hours a day, through devices that communicate with the Internet (computer, phone), only through adequate web browser. Service stipulates that in the case of services, to benefit from their full functionality, it is necessary to include in your Web browser's handling secure data transmission protocol SSL, Java Script Manual, Flash, and cookies.

§ 3. Registering and placing an order

1. Users to register in the platform should complete the registration form by providing: first name, last name, e-mail address and a password to access your account on the platform.

2. As a result of completing the registration, service creates a user account in the platform nestedclothes.com, assigned the name (e-mail) indicated on the registration form. The user gains access to your account after giving the page nestedclothes.com name(e-mail) and password.

3. User as the Purchaser may purchase goods visualized on the platform. The Purchaser does not need to create an anccount in the platform to place an order.

4. The user can purchase goods through nestedclothes.com shop platform. In this case, he should add the selected goods to the "cart".

5. The user directly from cart may begin proccess of placing an order. During this process determines the way of delivery and payment, finds the total price of the order and determine the place of delivery. The final element of the proccess will be clicking on the button "Place an order with obligation to pay".

6. At the time of placing the order the user will receive via email a written confirmation of the terms of the order.


§ 4. Implementation of the contract

1. Ordered and paid products are shipped to the address specified by the user through the Polish Post delivery standard or courier.

2. User, filling out the order form, should indicate the desire to receive an invoice confirming the transaction. Standard, purchase receipt is attached.

3. While placing an order, user marks the manner of product delivery to him.

4. Seller will proceed to carry out your order immediately after recognition of the payment system.


§ 5. Price of the service or product and payment

1. Prices of the product or service does not include shipping costs, as well as any customs duties, which are administered separately, and the total price of the service or product and other charges gives the final price.

2. The final price is shown on the website platform www.nestedclothes.com at the time of ordering.

3. The user makes a payment in advance on the website PayPal or dotPay.


§ 6. The consumer can not withdraw from the contract if:

1. The user, who is not a natural person purchasing in the course of a business (consumer), in case you did not order the product made on the basis of submitted designs, projects or graphic material, within 14 days of receipt of the purchased goods may withdraw from the contract without giving reasons, through a statement lodged electronically or in writing by mail (to meet the deadline is enough to send the letter before its expiry).

2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli:

  • provision of the service started with his consent prior to the deadline for withdrawal
  • agreement relates to the product prepared according to the specifications of the user
  • the agreement concerns perishable goods
  • agreement relates to sound recordings, video recordings or software which are taken out of the package.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje, dotyczących produktów lub usług świadczonych przez platformę nestedclothes.com poprzez zgłoszenie pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Grażyńskiego 40 C, 43-300 Bielsko-Biała bądź elektronicznie w wykorzystaniem poczty elektronicznej, przesyłając odpowiednią wiadomość na adres info@nestedclothes.com

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię nazwisko,adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Do postępowania reklamacyjnego po 25 grudnia 2014 roku stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. W przypadku, gdy wzór, projekt lub inny materiał graficzny dostarczony przez Użytkownika,zamawiającego oznaczony produkt, nie spełnia wymagań niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczenia, platforma nestedclothes.com zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji.

4. Jeśli Użytkownik pomimo informacji decyduje się na kontynuowanie zamówienia, przyjmuje się, że wyraża zgodę na ewentualną złą jakość produktu, która w tym wypadku jest zgodna z zawartą przez strony umową i nie stanowi wady produktu.

5. Nie zostaną uwzględnione reklamacje, dotyczące wad, powstałych wskutek niewłaściwego używania produktu, uszkodzenia mechanicznego oraz naturalnego zużycia produktu.

6. Ponadto podstawą reklamacji nie może być nieznaczna różnica nadruku (kolorystyka, umiejscowienie)  w stosunku do wizualizacji przedstawionej w sklepie.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Przed dokonaniem wszelkich zmian niniejszego Regulaminu nestedclothes.com poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną o zamierzonych zmianach na podane przy rejestracji adresy e-mail.

2. Użytkownik, akceptując zapisy niniejszego regulaminu, oświadcza, że:

  • Posiada wszelkie prawa do dołączonych do zamówienia wzorów, projektów, materiałów, form graficznych.
  • Dołączone do zamówienia wzory, projekty, materiały, formy graficzne nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów realizacji zamówień oraz udostępniania na platformie danych osobowych, wprowadzonych do formularzy, dostępnych na stronach nestedclothes.com lub w toku rejestracji
  • Może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych ze strony www.nestedclothes.com i przetwarzanie danych użytkownika dla celów marketingowych.

3. Do sprzedaży i usług, świadczonych przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy, mające zastosowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy polskich ustaw oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.